Disclaimer, voorwaarden & privacy

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.
Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden (showoptreden, streetparade, concert, etc.) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen dan bindend als deze schriftelijk met de betrokken derde zijn overeengekomen. Met het enkele verstrekken van een opdracht doet de opdrachtgever afstand van eventuele voorwaarden, hoe ook genaamd, die van zijnentwege worden gehanteerd.

Artikel 2: Betalingen dienen, indien niet anders overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking.

Artikel 3: Als door overmacht een optreden niet kan doorgaan, worden ten minste de reeds door het korps gemaakte kosten voor dit evenement vergoed. Als er bij een annulering geen sprake is van aantoonbare overmacht (b.v. noodweer, bliksem), dan blijft de opdrachtgever de overeengekomen vergoeding voor dit optreden aan K&G verschuldigd.

Artikel 4: Indien niet binnen de termijn genoemd in artikel 2 volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

Artikel 5: Zodra de opdrachtgever in gebreke is, zijn wij gerechtigd een vertragingsrente van 1,5% per maand (een gedeelte van een maand als maand gerekend) over het totaal opeisbare bedrag in rekening te brengen, zonder dat wij nog uitdrukkelijk op die rentevergoeding aanspraak hoeven te maken.

Artikel 6: Indien wij een vordering ter incasso uit handen moeten geven, waartoe wij gerechtigd zijn zodra een opdrachtgever in gebreke is, komen alle aan de inning van die vordering verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden wat hun omvang betreft bepaald door de met inning belaste advocaat en/of deurwaarder en/of incassobureau of andere derden. Hun declaraties zijn bindend. De incassokosten zullen echter minimaal bedragen 15% van het openstaande faktuurbedrag, met een minimum van € 100,-

Artikel 7: Vertraging in de betaling door de opdrachtgever ontheft ons van onze verplichting tot verdere dienstverlening, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of annulering van de overeenkomst en onverminderd onze rechten op vergoeding voor eventueel verlies en winstdeling.

Artikel 8: Het is K&G toegestaan op het evenement PR-artikelen te verkopen ten bate van de eigen vereniging.

Artikel 9: Het is de organisatie van het evenement niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van K&G geluids- en/of beeldregistraties te maken voor commerciële doeleinden.

Artikel 10: Wanneer het programma een finale kent, heeft K&G vanuit haar eigen artistieke doelstellingen en beleid het laatste woord m.b.t. het wel of niet spelen van door de organisatie gekozen (gezamenlijke) finale-werken.

 

Privacy policy

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van het magazine, de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Ons (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: secretariaat@kengleiden.nl.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.